Privacy Statement

  • Home
  • Privacy Statement

Anti Incasso, gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 63287048, hecht veel waarde aan uw persoonsgegevens en de bescherming hiervan. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG) met betrekking tot de persoonsgegevens welke door Anti Incasso worden verwerkt.

1. Op welke partijen is deze Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op de volgende categorieën van welke Anti Incasso de persoonsgegevens verwerkt:

– (Potentiële) cliënten; – Derde partijen, of wel bedrijven waarmee correspondentie wordt gevoerd inzake diverse

dossiers; – Bezoekers van Antiincasso.com, welke het contactformulier hebben
ingevuld; – Deelnemers aan de bijeenkomsten van Anti Incasso; – Sollicitanten; – Alle overige personen welke contact opnemen met Anti Incasso of van welke Anti
Incasso de persoonsgegevens verwerkt.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens welke naar een persoon vallen te herleiden. Hierbij kan gedacht worden aan alle gegevens welke door onze cliënten aan ons worden verstrekt zoals bijvoorbeeld:

– Naam; – Geboortedatum; –
Telefoonnummer; –
Emailadres; –
Adresgegevens; – Financiële
gegevens.

3. Wat houdt ‘verwerken’ in?

Het begrip ‘verwerken’ dekt de hele levenscyclus van informatie en alles wat gedaan zou kunnen worden met de persoonsgegevens welke aan Anti Incasso zijn verstrekt. Het begrip verwerken vormt een samenhangend geheel aan bewerkingen van persoonsgegevens en verwerkingen hiervan, hierbij dient tevens de volgende handelingen in acht te worden genomen welke onder verwerken vallen:

– Verzamelen; –
Vastleggen; –
Ordenen; –
Bewaren; –
Bijwerken; –
Wijzigen; –
Opvragen; –
Verspreiden; –
Afschermen; –
Vernietigen.

Anti Incasso zal derhalve als verwerker en/of verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van u verwerken.

In art. 5 AVG worden de vereisten voor verwerking benoemd, waarin de volgende voorwaarden worden benoemd:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie De door u verstrekte persoonsgegevens dienen rechtmatig, behoorlijk en transparant te worden verwerkt.

Doelbinding Er dient sprake te zijn van een welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden. Deze dienen vervolgens niet verder op een onverenigbare wijze
te worden verwerkt met de oorspronkelijke doeleinden.

Minimale gegevensverwerking De gegevens welke worden verwerking dienen toereikend te zijn, ter zake dienend en beperkt tot de doeleinden welke noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

Juistheid De persoonsgegevens welke worden verwerkt dienen juist te zijn en indien nodig dienen deze te worden geactualiseerd. Hierbij dienen alle maatregelen te worden genomen op de persoonsgegevens, welke onjuist zijn, te wissen of te rectificeren.

Opslagbeperking Persoonsgegevens dienen niet langer te worden bewaard dan voor de doeleinden waarvoor de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is.

Integriteit en vertrouwelijkheid Door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen dienen persoonsgegevens op een dusdanige manier te worden verwerkt dat een passende beveiliging hiervan door Anti Incasso noodzakelijk is.

Verantwoordingsplicht Hierbij is Anti Incasso verplicht het bovenstaande na te leven en dit aan te tonen.

4. Wanneer is er sprake van toestemming van de verwerking?

Om van rechtmatige gegevensverwerking te kunnen spreken dient er volgens de AVG sprake te zijn van toestemming en/of verwerking welke noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u een partij bent.

Anti Incasso verzoekt nadrukkelijk om toestemming van zijn cliënten per geschrift alvorens de persoonsgegevens worden verwerkt zoals staat verklaard in de AVG. Anti Incasso behoudt de verplichting om aan te kunnen tonen dat u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

5. Welke voorwaarden dienen in acht te worden genomen bij toestemming?

Toestemming welke zal worden gegeven aan Anti Incasso dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De toestemming dient vrijelijk te worden gegeven; De toestemming dient onbewimpeld te zijn. Hierbij draagt Anti Incasso zorg aan het vrijgeven van een reële keuze, waarbij geen sprake is van misleiding, intimidatie, dwang of aanzienlijk negatieve gevolgen.

De toestemming dient geïnformeerd te zijn; Anti Incasso acht het van groot belang dat zijn cliënten voldoende zijn geïnformeerd alvorens een besluit wordt genomen inzake het verstrekken van toestemming voor het verwerken van gegevens.

De toestemming dient specifiek te zijn; Om controle en transparantie te kunnen waarborgen acht Anti Incasso het van groot belang om specifieke doeleinden te vermelden welke ten grondslag liggen van de verwerking.

De toestemming dient ondubbelzinnig te zijn. Hierbij dient van belang te worden geacht dat het verwerken van de gegevens geen andere strekking mag hebben dan welke is beschreven in het doel.
Anti Incasso behoudt zich de verplichting zijn cliënten op de hoogte te stellen van de voornoemde voorwaarden.

6. Welke persoonsgegevens verwerkt Anti Incasso?

De verwerking van uw persoonsgegevens zal Anti Incasso beperken tot minimaal enkel de gegevens welke Anti Incasso nodig heeft voor de doeleinden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Hieronder dient te worden verstaan:
– Naam; – Adresgegevens; – Geboortedatum; – Emailadres; – Telefoonnummer(s); – Kopie van identiteitsbewijs; – Correspondentie met derde partijen; – Eventuele andere juridische documentatie welke van belang zijn inzake uw dossier.

7. Voor welke doeleinden verwerkt Anti Incasso uw persoonsgegevens?

Anti Incasso verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden op grond van art. 6 van de AVG:
– Het verlenen van juridische diensten waaronder dient te worden verstaan: de uitvoering van de overeenkomst, het voeren van correspondentie met derde partijen namens de cliënt en het voeren van (gerechtelijke)procedures; – Advisering, bemiddeling en verwijzing; – Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; – Marketing- en communicatieactiviteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van

pseudonimisering van uw persoonsgegevens; – Het onderhouden van contact door
toezending van nieuwe informatie omtrent Anti
Incasso en zijn ontwikkelingen alsmede informatie waar betrokkene zelf om heeft gevraagd;
– Evalueren van eventuele informatieve bijeenkomsten, zoals Webinars of workshops,
met behulp van de door betrokkene ingevulde evaluatieformulieren; – Bewaken van toegang tot Anti Incasso en bescherming van vertrouwelijke gegevens.

8. Op basis van welke rechtsgronden verwerkt Anti Incasso uw persoonsgegevens?

Anti Incasso verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
– Toestemming van de betrokkene welke ten alle tijden kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor intrekking; – Uitvoering of op het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het
verlenen van juridische diensten; – Een gerechtvaardigd belang waaronder kan worden verstaan het gebruik van
contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst, zoals een Webinar of workshop.

9. Uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uit de AVG vloeien de volgende rechten voort ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens:

Recht op inzage Op grond van art. 15 AVG heeft u recht op inzage met betrekking tot de persoonsgegevens welke van u worden verwerkt. Een dergelijk verzoek dient niet te zijn bekleed met een reden. Dit recht betreft enkel uw eigen gegevens welke worden verwerkt.

Recht op rectificatie Art. 16 AVG bepaalt dat men recht heeft op rectificatie, of wel het recht om Anti Incasso te verzoeken de persoonsgegevens van u waarover zij beschikt te laten wijzigen en/of verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Recht op vergetelheid Dit recht houdt op grond van art. 17 AVG in, dat u de bevoegdheid rust de persoonsgegevens waarover Anti Incasso beschikt te laten wissen. Een beroep op het recht op vergetelheid dient altijd te worden gehonoreerd, indien er sprake is van persoonsgegevens welke niet meer nodig zijn, indien de toestemming door u wordt ingetrokken, indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien er sprake is van een onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens en indien de wettelijke bepaalde
bewaartermijn is verlopen.

Recht op beperking van de verwerking De AVG geeft u in art. 18 AVG de mogelijkheid in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit recht van beperking van de verwerking geldt enkel indien er sprake is van gegevens welke mogelijk onjuist zijn, de verwerking welke onrechtmatig is, gegevens welke niet meer nodig zijn of indien u bezwaar maakt.

Recht op dataportabiliteit De AVG regelt in art. 20 AVG het recht op dataportabiliteit, of wel het recht om gegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht geeft de persoonsgegevens te ontvangen over welke Anti Incasso beschikt.

Recht op bezwaar In art. 21 AVG wordt het recht van bezwaar geregeld, waarin wordt gesteld dat u het recht heeft Anti Incasso te verzoeken uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Het recht van bezwaar is altijd gegrond indien u bezwaar heeft tegen gebruik van uw gegevens voor persoonlijke doeleinden. Anti Incasso dient dit soort bezwaren ten alle tijden te respecteren. Dit geldt tevens bij het recht van bezwaar bij persoonlijke omstandigheden. Verzoeken omtrent het bovenstaande kunnen schriftelijk worden ingediend op de onderstaande adresgegevens van Anti Incasso, wij verzoeken u tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs alsmede aan ons te doen komen. U zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden worden geïnformeerd over de afhandeling van uw verzoek.

10. Beveiliging van de persoonsgegevens

Anti Incasso hecht veel waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Tevens zullen er passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om het beveiligingsniveau van Anti Incasso op peil te houden. Om bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen zijn alle personen welke namens
Anti Incasso van uw gegevens kennis kunnen nemen, gehouden aan de geheimhouding hiervan. Tevens zijn onze medewerkers geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens. Indien hier aanleiding toe is, zorgen wij voor pseudonimisering van de persoonsgegevens en tevens testen en evalueren wij onze maatregelen regelmatig.

11. Datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Anti Incasso rust de plicht binnen 72 uur een datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de personen van wie deze gegevens afkomstig zijn. Anti Incasso is verplicht deze datalekken te documenteren, zodat de toezichthoudende orgaan of wel Autoriteit Persoonsgegevens kan controleren indien Anti Incasso aan deze meldplicht datalekken heeft voldaan.

12. Bewaartermijnen

Anti Incasso bewaart persoonsgegevens welke worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

13. Wijziging Privacy Statement

Anti Incasso behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen aan dit Privacy Statement. U zult op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen.

Indien u na het doornemen van onze Privacy Statement vragen heeft hieromtrent of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het onderstaande contactgegevens:

Anti Incasso
Keizersgracht

555, 1071 DR
Amsterdam

Info@antiincasso.com

Archives

Categories

Decision Are A Professional Attorney & Lawyers Services Provider Institutions. Suitable For Law Firm, Injury Law, Traffic Ticket Attorney, Legacy And More.

Contact Info

+(002) 0121-2843-661
+(002) 0106-8710-594
AR-Coder@arcoder.com
Support@arcoder.com
Menouf City , El-Menoufia, Egypt.
Shibin El-Kom , El-Menoufia, Egypt.

Follow Us

Cart

Geen producten in de winkelwagen.